Praktyki

Opiekunowie praktyk zawodowych:

mgr inż. Tadeusz Duras – na studiach inżynierskich (praktyki dyplomowe)

kontakt: tduras-pwsz@wp.pl

mgr inż. Rafał Kwiatkowski – na studiach inżynierskich (praktyka wprowadzająca)

kontakt: kwiatkowski-rafal@o2.pl

dr inż. Paweł Knast – praktyka zawodowa na studiach II stopnia

kontakt: p.knast@akademiakaliska.edu.pl

 

UWAGA,

od 2 stycznia 2023 roku wszystkie podania dotyczące studiów należy składać w kancelarii na ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu w biurze podawczym lub przesyłać elektronicznie na adres kancelaria@akademia.kalisz.pl.

Prośba do studentów by nie powoływać się na zarządzenie Rektora z 2019 r.

W treści wniosku powinno być napisane:

„Proszę o wydanie zgody na zaliczenie na poczet praktyki zawodowej wykonywanych przeze mnie czynności zawodowych wykonywanych w ramach zatrudnienia (lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) ze względu na to, że ich charakter umożliwił mi uzyskanie efektów uczenia się i spełnia wymagania określone w programie studiów dla praktyk zawodowych na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn. W okresie od … do … przepracowałem …. miesięcy.”

W załącznikach powinno być:

W przypadku wykonywanej pracy w zawodzie razem z wnioskiem należy złożyć:

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy,
 2. potwierdzony przez pracodawcę zakres wykonywanych obowiązków,
 3. listę wykonywanych w miejscu pracy czynności zawodowych ze szczegółowym wykazaniem efektów uczenia się jakie zostały w ich trakcie uzyskane,
 4. ewentualne kopie dyplomów / certyfikatów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej razem z wnioskiem należy złożyć:

 1. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. listę wykonywanych w ramach działalności czynności zawodowych ze szczegółowym wykazaniem efektów uczenia się jakie zostały w ich trakcie uzyskane.
 3. ewentualne kopie dyplomów / certyfikatów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia pracujący nie krócej niż 6 miesięcy lub drugiego stopnia pracujący nie krócej niż 3 miesiące w zawodzie bądź prowadzący własną działalność gospodarczą, która jest związana z kierunkiem studiów, mogą uzyskać zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie złożonego wniosku do Dziekana wraz z odpowiednimi dokumentami: (wymienionymi wyżej)

Warunkiem zaliczenia na poczet praktyk wykonywanych czynności zawodowych jest:

 • Uzyskanie zgody Dziekana Wydziału lub upoważnionego Prodziekana, na podstawie wykazania przez studenta, że wykonywane czynności zawodowe umożliwiły uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych na danym kierunku studiów,
 • Uzyskanie każdorazowo pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyk na danym kierunku studiów na podstawie wypełnionego dziennika praktyk oraz rozmowy podsumowującej wykonywane czynności zawodowe.

Zgodę Dziekan lub Prodziekan wydaje raz (bo jeśli spełnia wymagania na sem. 4 to i będzie je spełniał na kolejnych), natomiast oceny dostaje od opiekuna praktyk w terminach, które wynikają z programu studiów (na podstawie wpisów studenta do dziennika praktyk opisujących osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych oraz przeprowadzonej rozmowy).

 

Praktyki zawodowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 I. do naboru 2017/18 włącznie, realizowane były w dwóch formach:

A. tradycyjna, realizowana w wymiarze: 6 tygodni w okresie wakacyjnym po IV semestrze studiów (tak zwana praktyka wprowadzająca) oraz 11 tygodni w trakcie VII semestru studiów (tak zwana praktyka dyplomowa). Łącznie: 17 tygodni x 5 dni roboczych = 85 dni x 8h = 680h
B. staże zawodowe, realizowane w wymiarze: 2 dni w tygodniu podczas VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu realizowane podczas VII semestru studiów. Łącznie: 2 dni x 15 tygodni + 4 dni x 15 tygodni = 90 dni roboczych x 8h = 720h

II. w naborze 2018/19 uruchomione zostały studia dualne

w naborze 2018/19 uruchomione zostały studia dualne (projekt finansowany ze środków UE), w ramach których studenci realizowali zajęcia praktyczne w Zakładach Pracy na odmiennych zasadach. Studenci, którzy nie przystąpili do projektu będą mogli zrealizować praktyki zawodowe w jednej z dwóch form (A lub B) opisanych w pkt. I

 III. od naboru 2019/20 obowiązuje 6 miesięczna praktyka zawodowa.

Studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z trzech form jej realizacji:

A. praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze 6 tygodni w okresie wakacyjnym po IV semestrze studiów (tak zwana praktyka wprowadzająca) oraz 6 tygodni w okresie wakacyjnym po VI semestrze studiów + 12 tygodni w trakcie VII semestru studiów (tak zwana praktyka dyplomowa). Łącznie: 24 tygodni x 5 dni = 120 dni roboczych x 8h = 960h

B. staże zawodowe, realizowane w wymiarze: 2 dni w tygodniu podczas V semestru studiów, 2 dni w tygodniu podczas VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu podczas 5 semestru studiów. Łącznie: 15 tygodni x 2 dni + 15 tygodni x 2 dni + 15 tygodni x 4 dni = 120 dni roboczych x 8h = 960h

C. studia dualne, realizowane w wymiarze 2 dni w tygodniu w trakcie III, IV, V i VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu w trakcie VII semestru studiów. Łącznie: 4 semestry (III, IV, V i VI) x 2 dni x 15 tygodni + (VII semestr) 4 dni x 15 tygodni = 180 dni roboczych x 8h = 1440h

Studenci mogą ubiegać się o praktyki w wielu firmach w regionie.

Poniżej zestawienie firm, w których Studenci PWSZ mogą odbywać praktyki:

 • Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
 • MEYER TOOL Poland Sp. z o.o.  ( MEYER – FORMULARZ APLIKACYJNY – staż ku doskonałości )
 • TEKNEQUIP Kalisz Sp. z o.o.
 • MB Aerospace Technologies Poland Sp. z o.o.
 • Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
 • WSK „PZL – KALISZ” S.A.
 • FAMOT Pleszew Sp. z o.o. ( FAMOT – aplikacja )
 • DMG MORI Polska Sp. z o.o.
 • Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.
 • MAHLE Polska Sp. z o.o.
 • MAHLE Behr Ostrów Wlkp. Sp. z o.o.
 • TEKNIA Kalisz Sp. z o.o.
 • COM.40 LIMITED Sp. z o.o.
 • Profim Sp. z o.o.
 • PIWEK Centrum Obróbki Numerycznej
 • BESSER Poland Sp. z o.o.
 • KONVEYOR Polska Sp. z o.o.
 • KILARGO Sp. z o.o.
 • NESTLE Polska S.A.
 • Colian Sp. z o.o.
 • FP SPOMAX S.A.
 • Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.(Elektrociepłownia Piwonice)
 • Hamilton Sundstrand Kalisz (HS Kalisz Sp.z o.o.)
 • SPOMASZ Pleszew,
 • ZAP-Mechanika Sp. z o.o.
 • ZAP-Robotyka Sp. z o.o.
 • Techland, Zapis Sp z.o.o.