Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Wydział Politechniczny Akademia Kaliska

 1. Decyzja Dziekana 3.IV.2020 z 29.12.2020 – Wydziałowy System Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym
 2. II.PR.SKZ.0705.4.20210001
 3. Z0300.9.VI.2021 26.01.2021 ujednolicenie zasad organizacji kształcenia

Podstawą działań w zakresie Jakości Kształcenia są zarządzenia Rektora Akademii Kaliskiej oraz uchwały Senatu Akademii Kaliskiej m.in.:

 • zarządzenie nr 47/2010 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 28.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • uchwała nr 406/12 z dnia 30.08.2012 r. Senatu PWSZ w Kaliszu w sprawie wprowadzenie systemu monitorowania karier absolwentów PWSZ w Kaliszu,
 • uchwała nr 79/IV/2012 z dnia 8.11.2012 r. Senatu PWSZ w Kaliszu w sprawie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych w PWSZ w Kaliszu,
 • zarządzenie nr 0300.11.2015 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 24.04.2015 r. w sprawie przeprowadzania Studenckiej Ankiety Oceny Jakości Procesu Dydaktycznego PWSZ w Kaliszu w systemie elektronicznym,
 • uchwała nr 0012.26.V.2016 z dnia 15.12.2016 r. Senatu PWSZ w Kaliszu w sprawie zmiany brzmienia Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 0012/161/IV/2014 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 26.06.2014 ,
 • zarządzenie nr 0300.40.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej praz sposobu korzystania przez Uczelnię z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
 • zarządzenie nr 0300.48.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Osiągania Zakładanych Efektów Kształcenia i Efektów Uczenia się oraz Zarządzania Efektami Kształcenia i Efektami Uczenia się,
 • uchwała nr 0012.353.V.2020 z dnia 27.02.2020 r. Senatu PWSZ w Kaliszu w sprawie uzupełnienia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się,
 • -uchwała nr 0012.354.V.2020 z dnia 27.02.2020 r. Senatu PWSZ w Kaliszu w sprawie uzupełnienia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się Uzyskanych Poza Systemem Edukacji Formalnej,
 • zarządzenie nr 0300.87.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów.

W świetle powyższych przepisów na poziomie Uczelni pieczę nad całością zagadnień związanych z jakością kształcenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Komisja Senacka ds. Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, który kieruje pracami Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Na Wydziale Politechnicznym za jakość kształcenia odpowiada m.in. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.

W oparciu o uczelniany system na Wydziale Politechnicznym opracowano Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, mający na celu m.in. monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, przyjęty uchwałą Rady Wydziału 004/32/III/2016 z 08.12.2016 r., który jest modyfikowany i doskonalony w sposób ciągły. Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono zmodyfikowaną Procedurę weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia (uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu nr 004/37/III/2019 z dnia 26.09.2019 r.) wraz z protokołem analizy wyników egzaminów i zaliczeń oraz analizą zbiorczą wyników nauczania (analizą ocen).

Działania w zakresie analizy i monitorowania Jakości Kształcenia obejmują m.in:

 • cykliczne monitorowanie i poddawanie kontroli programów studiów (sprawdza się: jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, z zakładanymi efektami uczenia się, kwalifikacjami nabywanymi w toku studiów. Ponadto poddaje się weryfikacji: karty przedmiotów, przypisanie punktów ECTS, dobór treści kształcenia i metod kształcenia z uwzględnieniem pracy ze studentami oraz nakładu pracy własnej studenta, poprawność doboru formy prowadzenia zajęć oraz realizacji efektów uczenia się.),
 • weryfikację kierunkowych efektów uczenia się, w tym również podsumowanie informacji o odsiewie studentów i liczbie studentów kończących studia w terminie,
 • analizę wyników nauczania i oceny bieżących postępów studentów,
 • weryfikację stopnia osiągania przez studentów efektów kształcenia i efektów uczenia się (system sprawdzania i  oceniania  efektów  uczenia   się  opiera  się  na  przyjętej  metodyce   weryfikacji      i oceniania, adekwatnej do form przedmiotu ze szczególnym naciskiem na osiąganie umiejętności praktycznych, kompetencji językowych i kompetencji inżynierskich z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Dla każdego z przedmiotów jest to czytelnie zdefiniowane w Karcie Przedmiotu. Ocena efektów uczenia się dokonywana jest zgodnie z przyjętą w Uczelni formą ich weryfikacji i walidacji w zakresie wiedzy faktograficznej, praktycznej i umiejętności praktycznych, umiejętności kognitywnych oraz kompetencji społecznych i postaw. Służą temu stosownie dobrane formy: test, projekt, prezentacja, zadanie do wykonania, sprawdzian praktyczny, sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej, sprawdzian ustny, praca pisemna, zaliczenie, egzamin ustny, pisemny i inne. System ma dwa aspekty: zupełność, który obejmuje wszystkie kategorie efektów uczenia się i mierzalność, czyli możliwość potwierdzania każdego z założonych efektów. Zgodnie z opisanymi w kartach przedmiotów formami stosuje się sposoby i metody adekwatne do monitorowanego efektu oraz skalę ocen od 2,0 do 5,0. Na podstawie uzyskanych ocen określa się stopień osiągnięcia efektów uczenia się w trakcie trwania semestru i na jego zakończenie.),
 • analizę organizacji i przebiegu praktyk zawodowych,
 • analizę jakości prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych,
 • analizę przeprowadzonych hospitacji,
 • ocenę skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się (odbywa się to na kilku poziomach: pierwszy etap to poziom przedmiotów; drugi etap, to obowiązkowe praktyki zawodowe; trzeci etap, to poziom dyplomowania; czwarty etap obejmuje badanie ankietowe sytuacji zawodowej absolwentów oraz dane pozyskiwane z ZUS).

 Zgodnie z procedurą weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia dydaktyczne, jest zobowiązany do:

 • przeprowadzenia analizy realizacji celów uczenia się/kształcenia,
 • weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia studentów za pomocą form  weryfikacji określonych  w karcie przedmiotu/modułu kształcenia i procedurze oraz udokumentowania weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia zgodnie z tą procedurą,
 • wykonania analizy zbiorczej wyników kształcenia.

Weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się/kształcenia określonych w karcie przedmiotu, dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne i dokumentuje ją w sposób właściwy dla formy weryfikacji efektów uczenia się.

Dziekan Wydziału z pomocą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK) dokonuje analizy wyników sesji egzaminacyjnych, z punktu widzenia weryfikacji efektów uczenia się, zwracając uwagę w szczególności na przedmioty, gdzie jest nieproporcjonalnie wysoka liczba ocen niedostatecznych w stosunku do innych ocen oraz przedmioty, z których wszyscy studenci otrzymali tylko oceny bardzo dobre. Dziekan i Prodziekani identyfikują przyczyny i podejmują środki zaradcze. Pod koniec każdego roku akademickiego, studenci mają okazję odnieść się do sposobu realizacji programu studiów biorąc udział w anonimowej ocenie procesu dydaktycznego.

Analiza wyników nauczania wykorzystywana jest do doskonalenia procesu nauczania i uczenia się studentów poprzez wprowadzanie stosownych korekt w programach studiów, treściach programowych, sposobach prowadzenia zajęć i przekazywania treści związanych z doskonaleniem procesu kształcenia, w szczególności pod kątem uzyskiwania założonych efektów uczenia się przez wszystkich studentów. Może również prowadzić do zmiany osób prowadzących zajęcia.

Opracował: dr inż. Piotr Czarnywojtek, przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

W lutym 2020  na kierunku Mechanika i budowa maszyn został opracowany raport samooceny.

Plik do pobrania: Raport samooceny MiBM PWSZ w Kaliszu – marzec 2020

Raport z badania ankietowego PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD ABSOLWENTÓW,

plik do pobrania : Raport z badania ankietowego 2018-2019

Załącznik 10 do uchwały Rady Wydziału Politechnicznego nr 004/32/III/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Tabela 1. Wnioski z analizy wyników Raportu z badania ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn roczników 2013-2019

————————————————————————–

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Politechniczny

Wnioski z Raportu dla absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn roczników 2013-2019

————————————————————————–

Uwagi:

Dział Spraw Studenckich i Kształceni w ramach prowadzonego monitoringu karier absolwentów objął absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn tzw. ankietą zerową – w momencie ukończenia studiów. Ankiety te dotyczyły przede wszystkim trafności wyboru uczelni i kierunku studiów, aktywności zawodowej podczas studiów, przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy itp. Raport – wyniki ankiet

,,zerowych’’ przeprowadzono wśród absolwentów kierunku MiBM roczników 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

————————————————————————–

Wnioski:

1.               Wysoki wskaźnik satysfakcji z ukończonej uczelni i wyboru kierunku studiów (ponad 97% ankietowanych absolwentów zadeklarowało, że ponownie wybrałoby PWSZ w Kaliszu, gdyby miało ponownie rozpoczynać studia; ponad 80% ankietowanych zadeklarowało, że ponownie wybrałoby studia na kierunku mechanika i budowa maszyn;

2.               Pozytywna ocena jakości kształcenia i korelacji z potrzebami rynku pracy (ponad 85% absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn uznało, że studia dobrze przygotowują do wejścia na rynek pracy).

3.               Kontynuacja kształcenia (ponad 63% absolwentów studiów I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn zadeklarowało, że zamierza podjąć studia II stopnia (magisterskie).

4.               Pozytywna ocena perspektyw na rynku pracy (ponad 90% ankietowanych absolwentów uznało, iż na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn.

5.               Wysoka aktywność zawodowa (ponad 76% absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn zadeklarowało, że podejmowało pracę zarobkową podczas studiów; w momencie ukończenia studiów ponad 78% absolwentów pracowało już zawodowo.

6.               Zgodność wykonywanej pracy zawodowej z kierunkiem –specjalnością ukończonych studiów (83% absolwentów uznała, że wykonywana przez nich praca jest zgodna z kierunkiem – specjalnością ukończonych studiów).

7.               Wysoka ocena przydatności nabytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej (ponad 94%

absolwentów pozytywnie oceniło przydatność nabytych podczas studiów umiejętności w pracy zawodowej).

Zalecenia dotyczące działań doskonalących:

Do absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn roczników: 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 rozesłano również pocztą elektroniczną ankiety ,,po trzech latach od ukończenia studiów’’, które miały przynieść bardziej konkretne informacje na temat ich losów zawodowych (ich sytuacji na rynku pracy, zgodności zatrudnienia z ukończonym kierunkiem studiów, poziomu osiąganego wynagrodzenia itd.). Nie udało się z tych nielicznych ankiet pozyskać reprezentatywnych danych statystycznych.

W systemie ELA (dostępnym dla wszystkich w Internecie) zawarte są istotne informacje dotyczące także absolwentów naszej uczelni kierunku mechanika i budowa maszyn, którzy uzyskali dyplomy w latach: 2014,

2015, 2016 i 2017.

—————————

 data:1.03.2020r. 

Piotr Czarnywojtek

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Załącznik 9 do uchwały Rady Wydziału Politechnicznego nr 004/32/III/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY – Z OCENY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN rok akademicki 2018/2019

1.      Ocena ilościowa:

Wskaźnik progresji studentów w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechaniki i budowa maszyn przedstawiony jest w tabeli 1.

Tabela 1. Wskaźnik progresji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Liczba studentów
I rok studiów II rok studiów III rok studiów
początek koniec początek koniec początek koniec
stacjonarne 28 18 33 34 17 17
% 100 64 100 103 100 100
niestacjonarne 62 55 41 41 47 46
% 100 89 100 100 100 98

2.      Wnioski:

 Wskaźnik progresji wskazuje, że najtrudniejszym etapem dla studentów jest przejście pierwszego roku studiów – wtedy następuje największy odsiew. Spowodowane jest to słabym i bardzo nierównym przygotowaniem osób rozpoczynających studia na kierunku MiBM, na które to dodatkowo nakłada się inny sposób uczenia /studiowania niż dotychczasowe ich doświadczenia. Wymaga to dużej samodyscypliny, na którą nie wszystkich stać.

3.      Ocena jakościowa

Wyniki wskaźnika progresji na II i II roku studiów wskazują, że nabywana na studiach wiedza i umiejętności procentują w dalszym toku studiowania. Pozwala to stwierdzić, że jakość kształcenia jest dobra.

4.      Sugestie ewentualnych działań doskonalących:

Powinny być lepsze kryteria doboru kandydatów na studia.

————–

31.10.2019 r.

(data)  Podpisy:

dr inż. Piotr Czarnywojtek – Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Tabela 1. Raport z analizy wyników studenckich ankiet oceny jakości procesu dydaktycznego dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, rok akademicki 2018-2019 (na podstawie opracowania statystycznego wyników zbiorczych ankiet – załącznik 2) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Politechniczny – Ankieta dla studentów kierunku: Mechanika i budowa maszyn (2000-MBM-2018/2019) (21.10.2019)

Liczba prowadzących z ocenami w przedziale:
2÷2,5 2,5÷3,0 3,0÷3,5 3,5÷4,0 4,0÷4,5 4,5÷5,0
8 3 6 8 21 106
Liczba zaleceń dotyczących:
– poprawy przez prowadzącego przygotowania do zajęć dydaktycznych 3
– poprawy przez prowadzącego umiejętności przekazywania materiału 1
– poprawy przez prowadzącego atrakcyjności zajęć 0
– poprawy przez prowadzącego korelacji między zajęciami a wymaganiami końcowymi 0
– poprawy przez prowadzącego obiektywności oceniania studentów 0
– poprawy przez prowadzącego kultury w kontaktach ze studentami 1
– poprawy przez prowadzącego punktualności i obowiązkowości 0
– poprawy przez prowadzącego dostępności w godzinach konsultacji 1
– dostosowania przez prowadzącego przedmiot przekazywanych treści do aktualnej wiedzy 0
– zmiany prowadzącego przedmiot 0

Uwagi (np. ilość udzielonych odpowiedzi jest (lub nie jest) znacząca, itp.):

Na ogólną liczbę 162 ocenianych przedmiotów uzyskano odpowiedzi w przedziałach w ilości: powyżej 50% – 0, 40-50% – 0, 30-40% -2, 20-30% – 3, 10-20% – 14, 1-10% – 132, żadnej odpowiedzi 0% – 12. W ankiecie udział wzięło 38 z 338 studentów (11,2%, liczba wypełnionych ankiet 2,8%). Oceniono 44 prowadzących i 147 zajęć. Pojawiło się 16 komentarzy.

Wynika stąd, że dla ogromnej większości przedmiotów liczba udzielonych odpowiedzi jest nie znacząca i nie

reprezentatywna. Aż dla 12 przedmiotów nie było żadnych odpowiedzi. Udział studentów w stosunku do roku 2017/2018 bardzo spadł.

W odpowiedziach było bardzo mało uwag.

Sugestie dotyczące działań doskonalących:

W celu zwiększenia udziału studentów w ankietach i większej ich zwrotności koniecznie należy stosować system przeprowadzania ankiet studenckich na wzór prowadzonych przez kierunek „Informatyka”. W przeciwnym przypadku uzyskiwane dane nie mają większej wartości ze względu na małą liczbę odpowiedzi i nikły udział studentów (wnioski takie nasuwają się po porównanie niniejszej ankiet z przeprowadzoną w czerwcu 2019 wg. metodologii kierunku informatyka). Należy zachęcać studentów do udziału w ankietach i swobodnej w nich wypowiedzi.

Podsumowująca ocena jakości procesu dydaktycznego na kierunku w oparciu o wyniki ankiet studenckich:

Większość prowadzących uzyskała oceny w przedziale 4,5-5,0. W 11 przypadkach ocena zawiera się w przedziale 2,0-3,0 (ale są to odpowiedzi 1 lub 2 studentów i nie są wyznacznikiem rzeczywistości) oraz 6 w przedziale 3,0-3,5. Mimo niereprezentatywności odpowiedzi należałoby z tymi prowadzącymi przeprowadzić rozmowę i zwrócić uwagę na poprawienie ewentualnych niedociągnięć oraz w przypadku 2 osób poddać prowadzących dodatkowym hospitacjom.

Znakomita większość prowadzących została dobrze oceniona przez studentów i na tej podstawie można stwierdzić, że jakość

procesu dydaktycznego w roku akademickim 2018/2019 jest dobra.

 data:30.10.2019 

 podpis przewodniczącego – Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Piotr Czarnywojtek

Załącznik 3

 RAPORT ROCZNY – Z ANALIZY WYNIKÓW NAUCZANIA (STATYSTYKI OCEN) 

 1. Statystyka ocen

Wyniki nauczania studentów w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1. Wynik nauczania studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 

 

Semestr

Liczba studentów w przedziale
do 3,40 3,41-3,75 3,76-4,25 4,26-4,59 Powyżej 4,60

 

 

 

Studia stacjonarne

I 13 9 7
III 18 8 5 4
V 7 4 5 1
VII 5 6 5

 

 

 

Studia niestacjonarne

I 22 19 22
III 16 13 10 5
V 24 11 9 2 1
VII 2 3 15 18

 Tabela 2. Wynik nauczania studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 

 

Semestr

Liczba studentów w przedziale
do 3,40 3,41-3,75 3,76-4,25 4,26-4,59 Powyżej 4,60

 

 

Studia stacjonarne

II 8 8 2
IV 9 11 6 4 1
VI 3 4 11

 

 

Studia niestacjonarne

II 20 23 10 2
IV 14 12 10 4 1
VI 9 14 11 8 3

2.      Wnioski:

 • Rozkład ocen wyraźnie wskazuje, że najsłabsze oceny uzyskiwane są na pierwszych dwóch semestrach studiów. Na wyższych semestrach oceny rozłożone są bardziej równomiernie.
 • Również odsiew studentów jest największy po 1 semestrze z 29 studentów na studiach stacjonarnych pozostało na 2 semestrze 18 osób (11 odpadło), a na studiach niestacjonarnych odpowiednio: 63 – 55 (8).
 • Na studiach stacjonarnych po pierwszym semestrze odpada więcej studentów niż na studiach niestacjonarnych – mimo mniej licznych grup, które teoretycznie sprzyjają lepszemu kształceniu.
 • Nie ma widocznych różnic w rozkładzie ocen dla studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.

3.      Ocena jakościowa

Powodem słabych ocen na pierwszych dwóch semestrach jest niestety bardzo zróżnicowane przygotowanie przychodzących na studia osób. W wielu przypadkach mają oni problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności z powodu braków w wykształceniu średnim.

Pozytywnym aspektem w kontekście jakości kształcenia jest fakt, że na wyższych semestrach uzyskiwane oceny są wyższe, a odsiew jest minimalny. Wskazuje to na dobrą jakość kształcenia i ogromne zaangażowanie nauczycieli akademickich na kierunku MiBM w podniesienie poziomu studiów co jak widać daje dobre rezultaty.

4.      Sugestie ewentualnych działań doskonalących:

Należałoby rozpatrzyć, czy przy przyjmowaniu osób na studia nie należałoby lepiej weryfikować ich przygotowania do studiowania i opanowanej dotychczas wiedzy i umiejętności. Dla pierwszych semestrów studiów być może przydałyby się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów podstawowych co pomogłoby wyrównać poziom prezentowany przez studentów.

26.11.2019 r.

Podpisy:

dr inż. Piotr Czarnywojtek Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Kalisz, dnia 30.10.2019 r.

 Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2018/2019

 W roku akademickim 2018/19 w składzie WZdsJK nastąpiły zmiany osobowe – w czerwcu 2019r. w skład WZdsJK powołano dr hab. inż. Lucjana Kralę, a ze składu odwołano mgr inż. Piotra Miczko. Do końca września 2019 r. w skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzili:

 1. dr inż. Piotr Czarnywojtek – Przewodniczący
 2. dr hab. inż. Lucjan Krala
 3. dr inż. Mohamed Ahmad
 4. dr inż. Damian Dudek
 5. dr inż. Radosław Pytliński
 6. mgr Sławomira Janiak
 7. student MiBM Mateusz Bober
 8. student Informatyki Szymon Flas

Zaplanowane działania Zespołu były zgodne z harmonogramem zadań związanych z doskonaleniem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia PWSZ w Kaliszu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz opartego na nim harmonogramu prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/19.

 I.      Realizacja zadań bieżących

W okresie roku akademickiego 2018-2019 prace WZdsJK przebiegały w sposób ciągły, polegający głównie na wymianie informacji, prowadzeniu konsultacji i podejmowaniu ustaleń przy użyciu środków elektronicznych i w bezpośrednich kontaktach. Odbyły się trzy zebrania WZdsJK w terminach 15.11.2018 r., 14.02.2019 r., 13.06.2019 r.

Posiedzenie w dniu 15.11.2018 r.:

 • omówiono i zaopiniowano pozytywnie przedstawione zmiany w planach studiów kierunku Elektrotechnika, w tym przypisania ilości punktów do poszczególnych części praktyk zawodowych,
 • ponadto przedstawiono i omówiono informację o raporcie samooceny kierunku Elektrotechnika przygotowanym w związku z wizytacją PKA,
 • informację o odpowiedzi do PKA po 2 latach od wizytacji na kierunku Budownictwo,
 • zreferowano też sprawozdanie z działalności Zespołu w roku akademickim 2018/2019. Posiedzenie w dniu 14.02.2019 :
 • omówiono informację ze spotkania Uczelnianego Zespołu ds Jakości Kształcenia,
 • omówiono wnioski z wizytacji PKA na kierunku Elektrotechnika,
 • omówiono stopień zaawansowania wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Politechnicznym wraz z procedurami,
 • przedstawiono informację o dokumentowaniu prac etapowych/zaliczeniowych wraz z protokołem,
 • dyskutowano nad działaniami na Wydziale podejmowanymi w celu zapewnienia (doskonalenia) Jakości Kształcenia,
 • omówiono kwestie związane ze składem osobowym Kierunkowych Komisji ds Oceny Jakości Kształcenia,
 • pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie zmian w programach studiów na poszczególnych kierunkach: Budownictwo, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia żywności i żywienie cżłowieka zgodnie z metodyką omawianą w punkcie pierwszym związanych z długością praktyk zawodowych (6 m-cy),
 • omówiono ideę i zasady wyróżniania prac dyplomowych studentów,
 • przedstawiono informację o drugiej ankiecie na kierunku Elektrotechnika,
 • przedstawiono informację o przypadkach podrabiania podpisów prowadzących przez studentów,
 • zespół pozytywnie opiniował powyższe punkty. Posiedzenie w dniu 13.06.2019 :
 • omówiono informacje na temat dostosowania programów studiów na kierunkach studiów:

Budownictwo, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia żywności i żywienie człowieka w kontekście dostosowania ich do aktualnych przepisów (przypisania kierunków studiów do dyscyplin naukowych, długości praktyk, zmiany liczby punktów ECTS i sposobu zaliczania praktyk, koniecznego zakresu informacji zamieszczanych w programach studiów, zgodności tych programów z wymogami aktualnych przepisów),

 • omówiono wnioski z oceny Zespołu Oceniającego PKA na kierunku Elektrotechnika,
 • przedstawiono odpowiedź PKA na pismo w sprawie Budownictwa,
 • zaopiniowano pozytywnie zmiany w programach studiów na poszczególnych kierunkach,
 • przedstawiono informację o dokumentowaniu prac etapowych/zaliczeniowych wraz z protokołem,
 • zaproponowano zmiany w składzie osobowym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zespół pozytywnie opiniował te zmiany,
 • przedstawiono informację o przeprowadzonej ankiecie studenckiej na kierunku Mechanika i budowa maszyn.
 1. Udział w przygotowaniu informacji dla PKA po 2 latach od wizytacji na kierunku Budownictwo

W dniu 28 października 2018 r. wysłano informację do PKA w sprawie odpowiedzi po 2 latach od wizytacji na kierunku Budownictwo. W składzie zespołu przygotowującego raport samooceny było trzech przedstawicieli WZdsJK tj. dr inż. Piotr Czarnywojtek, dr inż. Radosław Pytliński i dr inż. Mohamad Ahmad. W obszernym dokumencie (33 strony) i załącznikach (43 załączniki) przedstawiono działania podjęte na Wydziale Politechnicznym i kierunku Budownictwo mające na celu podniesienie jakości kształcenia i jej doskonalenie. Przesłano również zmodyfikowane programy kształcenia dla cykli 2014-2018, 2015-2019 i 2016-2020.

Prezydium PKA w dniu 23 maja 2019 r. (pismo PKA ZT.410.38.2018 z dnia 29.05.2019 r.) przedstawiło swoje stanowisko w sprawie wykonania przez Wydział Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zaleceń zawartych w uchwale Nr 553/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 października 2016r.

W konkluzji PKA stwierdza, że: „Przedstawiona przez Uczelnię dokumentacja potwierdza realizację zaleceń Prezydium PKA zawartych w uchwale Nr 553/2016. Rada Wydziału Politechnicznego  PWSZ w Kaliszu w dniu 8 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr 4/32/III/2016 w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wraz ze stosownymi procedurami, która stanowi uzupełnienie Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego w Uczelni, wprowadzonego zarządzeniem Nr 47/2010 Rektora PWSZ w Kaliszu w dniu 28 grudnia 2010 r. Powołano Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. Oceny Efektów Kształcenia na kierunku Budownictwo. Opracowano także Regulamin dyplomowania, przyjęty uchwałą Nr 4/31/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. Rady Wydziału Politechnicznego, regulujący wszystkie elementy procesu dyplomowania wraz ze Standardami pisania prac dyplomowych. Procedurę badania jakości prac dyplomowych zawarto w załączniku 6 do uchwały Rady Wydziału Politechnicznego Nr 4/31/III/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. Corocznie ma być badanych 25% losowo wybranych, obronionych w danym roku prac dyplomowych. W ramach oceny procesu dyplomowania zaplanowano również badanie opinii promotora i recenzenta, pod względem oceny merytorycznej prac dyplomowych, doboru literatury i poszanowania praw autorskich, a także poprawności językowej. Chociaż nie załączono wyników analiz według przyjętych procedur, a jedynie ankiety satysfakcji absolwentów i pracodawców przyjmujących studentów na praktyki, można przypuszczać, że podjęte kompleksowo działania zapewnią właściwą skuteczność weryfikacji efektów kształcenia i wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.”

Zespół rekomenduje:

 • modyfikowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • monitorowanie jego stosowania w Katedrach prowadzących kierunki studiów.
 1. Udział w przygotowaniu Raportu samooceny dla kierunku Elektrotechnika

W dniu 9 listopada 2018 r. wysłano do PKA raport samooceny dla kierunku Elektrotechnika. W składzie zespołu przygotowującego raport samooceny było dwóch przedstawicieli WZdsJK tj. dr inż. Piotr Czarnywojtek i dr inż. Radosław Pytliński. Wskazano na trudności w zmieszczeniu wyczerpujących odpowiedzi na poszczególne kryteria oceny w wymaganej przez PKA długości dokumentu. Podkreślono, że należy jeszcze uzupełnić część elektroniczną odpowiedzi wymaganej przez PKA podczas wizytacji. Zwrócono również uwagę na pewne problemy z wyegzekwowaniem od prowadzących przechowywanych prac etapowych i ich właściwego opisu oraz dołączenia wymaganego protokołu z oceną jakości kształcenia.

 1. Udział w akredytacji kierunku Elektrotechnika przez PKA w 2018/2019

W dniach 18-19.01.2019 r. przeprowadzona została wizytacja Zespołu Oceniającego PKA na kierunku Elektrotechnika, w której udział wzięli przedstawiciele WZdsJK: dr inż. Piotr Czarnywojtek i dr inż. Radosław Pytliński. Członkowie zespołu brali czynny udział w wizytacji odpowiadając na wiele pytań przedstawicieli Zespołu Oceniającego.

W efekcie ustna ocena komisji akredytacyjnej była pozytywna. Zgodnie ze słowami przewodniczącego w wielu miejscach zauważyli postęp od ostatniej wizytacji (w 2012 roku). Podkreślono bardzo dobre opracowanie/przechowywanie prac etapowych/zaliczeniowych wraz z czytelnym opisem i protokołami z wynikami zaliczeń i egzaminów zawierającymi treść pytań/zadań z odniesieniem do przedmiotowych efektów kształcenia (EK) i analizą ocen (wyników zaliczeń/egzaminów). Wręcz wskazano, że na tle innych uczelni jest to dobrą praktyką. Również w ocenie komisji prace dyplomowe w większości są praktyczne co też jest dobrą praktyką. Protokoły i dokumentacja egzaminu dyplomowego nie budziły zastrzeżeń. Komisja zwróciła uwagę na zbieżność ocen recenzentów, która jest nienaturalna. Komisja zwróciła uwagę na brak efektów kształcenia związanych z niezawodnością urządzeń – brak przedmiotu który by je realizował (wyniknęło to ze spotkania z pracownikami, gdzie na pytanie czy ktoś widzi potrzebę wprowadzenia jakichś zmian w programie studiów – jeden z prowadzących wspomniał, że dobrze żeby był przedmiot związany z niezawodnością urządzeń – z tego komisja wysnuła niesłuszny wniosek, że brak tych efektów). W odpowiedziach uzupełniających do ekspertów (prof. Skubisa) wskazano, że te efekty są wyszczególnione wśród kierunkowych efektów kształcenia dla Elektrotechniki – 1 dla wiedzy i 1 dla umiejętności praktycznych – realizowane po części na około 7 różnych przedmiotach. Wskazano także, że być może w ramach doskonalenia programu studiów warto byłoby wprowadzić jednak przedmiot ściśle związany z niezawodnością urządzeń (jeden z ekspertów mocno się tą tematyką zajmuje). Podkreślono dobre przygotowanie praktyk zawodowych jak ich prowadzenie. Nie było zastrzeżeń do dokumentacji. Bardzo dużo pytań dotyczyło doskonalenia programów studiów – oczekiwano konkretnych przykładów zmian, z czego wynikały (np. wpływ interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, potrzeby rynku pracy itp.) – pytano o nazwy przedmiotów, wyszczególnienie zmian w programach studiów, co kiedy i dlaczego. Specjalistka od spraw studenckich pytała o ankiety studenckie, ich wyniki i zwrotność, istnienie pytania otwartego itp. Specjalistka od spraw jakości wypytywała, czy mamy pracowników pracujących na co dzień w przedsiębiorstwach, o formy pozyskiwania informacji od pracodawców – za przykład posłużyła ankieta dla pracodawców (szczegółowe wyniki i forma). Interesowała ją bardzo szczegółowo informacja o zmianach w programie studiów. Podawaliśmy również wyniki ankiet absolwentów – wersję elektroniczną opracowania. Było pytanie o przedmiot Podstawy robotyki – bardzo szczegółowo skąd i jak się znalazł w programie studiów – uznano to za przykład doskonalenia programu studiów. Proszono o wskazanie trudności w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. W odpowiedzi przedstawiono wyniki hospitacji i wnioski z nich płynące oraz uwagi i wnioski z protokołów zaliczeń przedmiotów. Interesowano się przykładowymi tematami prac dyplomowych, które powiązane były z rynkiem pracy. W zakresie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przedstawiono sprawozdania za ostatnie dwa lata akademickie. Było też pytanie o ankietę studencką i pytanie otwarte.

Zespół rekomenduje:

 • stosowanie systemu zapewniania jakości kształcenia wraz z procedurami na wszystkich kierunkach Wydziału (opracowany dla Wydziału – należy go wdrożyć na pozostałych kierunkach;
 • w przypadku ustnych zaliczeń – sporządzanie protokołu z zaliczenia/egzaminu ustnego. Ważne, żeby forma zaliczenia wskazana w kartach przedmiotu zgadzała się z rzeczywistością. Do prac należy załączać także kopię protokołu z ocenami oraz zweryfikowaną kartę przedmiotu;
 • należy rozszerzyć katalog możliwych form prowadzenia zaliczeń w kartach danego przedmiotu (najlepiej uwzględniający szeroki wachlarz możliwości) – a na pewno zweryfikować zgodność z tym co jest zapisane;
 • należy ograniczyć ilość wyszczególnionych w kartach efektów dla przedmiotu (EK) góra 3-4 (można uogólnić, grupować), żeby nie było problemów z weryfikacją wszystkich efektów, przy 8- 10 efektach trzeba by zadawać 8-10 pytań co jest nierealne;
 • należałoby przypisywać do poszczególnych treści programowych większą ilość efektów kształcenia, treści łączyć w większe grupy bez bardzo szczegółowego dzielenia przypisanych godzin;
 • należy zwracać uwagę, żeby zadawane pytania/zadania pokrywały wszystkie EK i były z nimi merytorycznie zgodne;
 • ważne jest doskonalenie procesów, systemu i procedur niż ich samo istnienie. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia jest doskonalony i nie wszystko co w nim zapisano sprawdza się w praktyce dlatego pewne rzeczy są na etapie zmian i dostosowywania do realiów;
 • pracownicy powinny aktywniej włączyć się i uczestniczyć w badaniach naukowych. Jest taka możliwość zgodnie z zarządzeniem
 1. Analiza dostosowania programów kształcenia na Wydziale Politechnicznym do Ustawy 2.0 z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U.2018 poz.1668) i 3.07.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1669), Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U.2017 poz.986) oraz odpowiednich rozporządzeń

W okresie maj – czerwiec 2019 r. członkowie zespołu prowadzili intensywne konsultacje i dyskusje głównie drogą elektroniczną w zakresie dokonywanych zmian i właściwego do nich podejścia. Na zebraniu WZdsJK w dniu 13.06.2019 r. zespół analizował zmiany w programach studiów dla kierunków Informatyka, Inżynieria środowiska, Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn. Programy dla kierunku Budownictwo i Technologia żywności i żywienie człowieka wymagały jeszcze dalszego dopracowania. Ostatecznie programy studiów dla wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Politechnicznym zostały przedstawione do akceptacji Senatowi PWSZ  w dniu 27.06.2019r. i zostały przyjęte.

Zespół rekomenduje:

 • ciągły nadzór nad programami studiów, kartami przedmiotów w kontekście aktualnych przepisów.

Okresowa analiza kart przedmiotów na poszczególnych kierunkach Wydziału. Bieżąca ocena systemu punktów ECTS stosowanych na Wydziale

W dniu 27.06.2019 r. Senat PWSZ zatwierdził nowy wzór karty przedmiotu obowiązujący od 1.10.2019 r. (dla nowych cykli kształcenia). W związku z tym WZdsJK zalecił wszystkim kierunkom dostosowanie kart przedmiotów do nowego wzorca poprawiając również błędy w przesłanych wzorcach (odpowiednia informacja została przesłana do autorów wzorca). Przypomniano równocześnie o tym, że karty przedmiotów są elementem składowym programów studiów. Na koniec września 2019 r. część kierunków miała dostosowane karty przedmiotów do nowych wzorców (Informatyka, Elektrotechnika), a pozostałe (Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia żywności i żywienie człowieka) były w trakcie ich dostosowywania.

Stwierdzono poprawne przypisanie punktów ECTS do ilości godzin dla poszczególnych przedmiotów również w trakcie wprowadzanych zmian programów studiów.

Zespół rekomenduje: 

 • kontynuowanie okresowego monitorowania i aktualizacji kart przedmiotów co należy do obowiązków wszystkich pracowników prowadzących zajęcia,
 • monitorowanie zaleceń MSWiN oraz PKA w zakresie punktów ECTS i wdrażanie ich na Wydziale Politechnicznym.
 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu

Współpraca w tym zakresie wymaga dalszych działań. Przedstawiciele Wydziału i WZdsJK brali udział w wielu działaniach mających na celu promocję Wydziału i kierunków studiów m.in. dni otwarte PWSZ w Kampusie Poznańska 29.03.2019 r., Konferencja „Calisia World Conference on Family Healt 9-10.06.2019 r., dzień ulicy Niecałej w Kaliszu 7.09.2019 r.

Zespół rekomenduje:

 • zintensyfikowanie działań i zwiększenie ich skuteczności.
 1. Analiza dostępności informacji dla studentów dotyczących programu kształcenia, programów studiów, efektów kształcenia, sylabusów, wyników ankiet studenckich, wzorów dokumentów dla studentów, itp. (strona uczelni pwsz.kalisz.pl strony kierunków i katedr)

Na podstawie monitoringu m.in. strony Uczelni – www.pwsz.kalisz.pl stwierdzono zdecydowaną poprawę dostępności informacji, przy zróżnicowanym jej poziomie dla poszczególnych kierunków. Stwierdzono postępującą unifikację stron i zbliżanie ich układu dla różnych kierunków (Budownictwo, elektrotechnika, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn). Dla wszystkich kierunków dostępna jest informacja w zakresie programów studiów, kart przedmiotów, dokumentacji dla studentów.

Zespół rekomenduje:

 • kontynuowanie okresowego monitorowania i aktualizacji informacji dostępnych dla studentów,
 • zasadne wydaje się zunifikowanie wyglądu stron dla poszczególnych katedr i układu informacji tam zamieszczanych.
 1. Bieżący przegląd i analiza stosowania wzorów dokumentów istniejących na Wydziale Politechnicznym

Dokonano bieżącej analizy i przeglądu wzorów dokumentów związanych z tokiem studiów, nie stwierdzono znaczących problemów, choć nie wszystkie kierunki posługują się jednakowym zestawem formularzy. Stwierdzono, że mimo dostępności odpowiednich formularzy na stronie wydziału i kierunków zdarzają się wśród studentów przypadki braku wiedzy na ten temat.

Zespół rekomenduje:

 • monitorowanie wzorów dokumentów w kontekście ewentualnych zmian w przepisach,
 • upowszechnianie informacji wśród studentów o dostępności formularzy na stronach
 1. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi uczelni w celu oceny stanu bazy dydaktycznej, laboratoryjnej, zasobów bibliotecznych. Analiza proponowanych zmian idących w kierunku zwiększania istniejących zasobów.

W 2019 r. pozyskano środki w postaci darowizny od firmy Pratt&Whitney z częściowym przeznaczeniem na doposażenie pracowni laboratoryjnych kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Elektrotechnika a także na konkurs na najlepszą pracę dyplomową i związane z tym nagrody dla studentów. Pojawiły się problemy z uzupełnieniem i wymianą sprzętu komputerowego, których niestety ze względów finansowych nie udało się w tym czasie rozwiązać. Zgłoszono zapotrzebowanie na zwiększenie ilości licencji do Matlaba i jego bibliotek – nadal w oczekiwaniu a realizację.

W zakresie zasobów bibliotecznych nie stwierdzono większych problemów.

Ze względu na zmiany organizacyjne w PWSZ pogorszyła się współpraca z jednostkami uczelni (brak aktualnego schematu organizacyjnego PWSZ) – pojawiły się problemy kompetencyjne.

Zespół rekomenduje:

 • kontynuowanie i rozwijanie współpracy z firmami z uwzględnieniem potrzeb sygnalizowanych przez studentów,
 • monitorowanie zasobów dydaktycznych, laboratoryjnych i bibliotecznych oraz utrzymanie ich na odpowiednim poziomie.
 1. Spotkania zespołów nauczycieli akademickich zaliczanych do minimów kadrowych poszczególnych kierunków studiów, w celu zasięgnięcia opinii dotyczącej kształtu programu kształcenia i efektów kształcenia na poszczególnych

Realizowano głownie poprzez osobiste kontakty i drogą elektroniczną. W dniu 12.04.2019r. odbyło się spotkanie z pracownikami Wydziału zorganizowane przez prodziekana dr inż. Piotra Czarnywojtek, na którym m.in. dyskutowano nad aktualnymi problemami n Uczelni i Wydziale, w tym dotyczącymi programów kształcenia i efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach.

W katedrze Mechaniki i budowy maszyn odbywały się zebrania pracowników katedry. Odbyły się również zebrania pracowników katedry Elektrotechniki, Budownictwa, Informatyki i Inżynierii Środowiska.

Zespół rekomenduje:

 • kontynuowanie uzyskiwania opinii nauczycieli akademickich w tym zakresie,
 • zwiększenie zaangażowania ogółu pracowników w bieżące sprawy dydaktyczne i
 1. Robocze spotkania osób wyznaczonych przez Dziekana i członków WZdsJK z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w celu zasięgnięcia opinii dotyczących kształtu programu kształcenia i efektów kształcenia na poszczególnych

Cel realizowany był poprzez spotkania z pracodawcami i rozmowy na poziomie dziekanów, kierowników katedr i opiekunów praktyk. Ze spotkań wynika ciągła potrzeba dopasowywania treści kształcenia do oczekiwań pracodawców w zakresie praktycznych umiejętności studentów. Prowadzono działania monitorujące uruchomione na Wydziale Politechnicznym studia dualne dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, sprawdzano realizację programu. Pozyskano kolejny raz interesariusza zewnętrznego, który chce sfinansować konkurs na prace dyplomowe, opiniowano w  tym zakresie zmiany w regulaminie konkursu. Rozpatrywano również współpracę z interesariuszami wewnętrznymi (m.in. studentami) zwracając uwagę na rolę opiekunów roku w rozwiązywaniu bieżących problemów, prowadzących zajęcia w reagowaniu na ich oczekiwania i dopasowywaniu programów przedmiotów, przedstawicieli samorządu studenckiego przekazujących szerokiemu gronu studenckiemu informacje wynikające m.in. z ankiet studenckich.

Zespół rekomenduje:

 • kontynuowanie i wzmacnianie realizacji tych działań.
 1. Analiza spodziewanych uwag po akredytacji PKA na kierunku Elektrotechnika – wdrażanie działań będących ich wynikiem

W dniu 09.05.2019 r. w piśmie ZT.410.83.2018 PKA przedstawiła raport z wizytacji na kierunku Elektrotechnika. Poddano analizie uwagi zawarte w piśmie (w czym uczestniczyli członkowie WZdsJK dr inż. Piotr Czarnywojtek i dr inż. Radosław Pytliński) i w efekcie w dniu 7.06.2019 r. udzielono odpowiedzi wskazując na podjęte działania. M.in. wskazano, że:

 • na ukończeniu są prace związane z dostosowaniem programu studiów na kierunku Elektrotechnika do wymagań aktualnych przepisów;
 • w ramach prowadzonego dostosowania programów studiów do aktualnych przepisów oraz doskonalenia programów kształcenia przedmiotowe efekty uczenia się/kształcenia zostaną ograniczone do 2-4. Równocześnie w przedmiotowych efektach uczenia się/kształcenia dla 4 przedmiotów (Urządzenia elektryczne, Tribologia, Zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna, Projektowanie instalacji elektrycznych) zawarte zostaną w sposób jawny efekty odnoszące się do zagadnień niezawodności ujęte w zmodyfikowanych efektach kierunkowych K_W05 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych i ich niezawodności, K_U13 – potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić, zwłaszcza od strony elektrycznej, istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności: urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi oraz ich niezawodność. Odpowiednio do tych efektów zostaną zmodyfikowane treści programowe dla tych przedmiotów tak, aby w sposób bezpośredni dotyczyły zagadnień związanych z niezawodnością;
 • w trakcie wizytacji władze Wydziału Politechnicznego wyjaśniły, że opisana w uwagach sytuacja miała charakter wyjątkowy – spowodowany śmiercią jednego z wykładowców prowadzących wcześniej większość tych przedmiotów. Generalnie władze Wydziału, respektują zasadę, aby prowadzący przedmioty mieli w tym zakresie udokumentowane właściwe kwalifikacje. W nadchodzącym roku akademickim przy obsadzie zajęć zostanie uwzględnione zalecenie Zespołu Oceniającego. Wszczęto starania o pozyskanie do prowadzenia tych zajęć osoby, która będzie miała odpowiednie udokumentowane doświadczenie i
 • wspomaganie i doradzanie organom jednoosobowym i wieloosobowym w zakresie wdrażania metod, zasad czy reguł odnoszących się do kompetencji uczenia się/kształcenia to obszary działań interesariuszy zewnętrznych. Działając w tych obszarach interesariusze zewnętrzni wnioskują o uzupełnienie programów kształcenia o nowe przedmioty lub formy zajęć, o powołanie specjalności czy uruchamianie nowych kierunków. Czynią to poprzez Konwent i Radę Konsultacyjną, w których mają swoich przedstawicieli. Wyrażają swoje opinie w ramach procesu ankietyzacji, a także podczas wielu formalnych i nieformalnych spotkań z przedstawicielami Wydziału Politechnicznego i kierunku Elektrotechnika. Konkretnymi przykładami takiego wpływu w są: wprowadzenie do programu kształcenia przedmiotu Podstawy Robotyki (na podstawie uwag docierających z firm m.in. LetMeRepair, Controma) oraz uwzględnienie wniosku firmy Pratt & Whitney Kalisz z dnia 11.01.2019 r. w sprawie potrzeby zdobywania przez studentów wiedzy praktycznej w zakresie nowoczesnych rozwiązań napędowych firmy Siemens, opartych o sterownik Sinamics S120 i serwosilniki, wykorzystywanych w maszynach CNC. Uczelnia podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu stanowiska laboratoryjnego do przedmiotu Układy sterowania napędem elektrycznym i od nowego roku akademickiego będzie realizować sugestie interesariusza zewnętrznego. Władze wydziału ze swej strony intensyfikują konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi i zacieśniają współpracę z firmami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie określania i weryfikacji efektów kształcenia oraz doskonalenia programów studiów i jego dopasowania do potrzeb rynku pracy. W tym celu zostanie zmodyfikowana ankieta dla pracodawców o odpowiednie punkty oraz Wydział wystąpi do firm, z którymi współpracuje o wyrażenie opinii na temat kierunkowych efektów uczenia się/kształcenia, programów studiów i ich oczekiwań w tym zakresie. W ramach konsultacji z firmami w dniu 4.12.2017 r. została wystosowana prośba do firmy Elektryk Sp. z o.o. o wydanie opinii czy kompetencje, wiedza i umiejętności, nabyte przez studentów podczas studiów na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu na kierunku Elektrotechnika, są wykorzystywane w pracy zawodowej. Uzyskana opinia potwierdza spełnianie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności, potrzebnych do pracy w ich firmie. Ponadto w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku Elektrotechnika na terenie firm: Energa – Operator SA (tematyka: Zabezpieczenia linii SN i linii WN oraz elementy sterowania sieciami SN i WN – zaplanowane na 12.06.2019 r.), Zakład Kaliszanka z Grupy Kapitałowej Colian Sp. z o.o. (z przedmiotu ekonomia na kierunku elektrotechnika – odbyte 6.12.2018 r.) i wiele wcześniejszych. Władze Wydziału prowadzą konsultacje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, np. z firmą Famot Pleszew Sp. z o.o. (w dniu 27.02.2018 r.) na temat możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych dla studentów kierunku Elektrotechnika, możliwości pisania prac dyplomowych powiązanych z problemami inżynierskimi do rozwiązania w przedsiębiorstwie, a także programów studiów i ich ewentualnego dostosowania do oczekiwań zakładu – przedstawiciele firmy Famot potwierdzili chęć współpracy w tym zakresie. Wyrazem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest również umowa darowizny nr 50/2018 firmy Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. na rzecz PWSZ w Kaliszu, wspierająca potrzeby Wydziały Politechnicznego w roku akademickim 2018/2019 w tym nagrody dla studentów za najlepsze prace dyplomowe, doposażenie laboratoriów dydaktyczno-naukowych. Dla kierunku Elektrotechnika ze środków darowizny zostały zakupione zestawy z platformą Arduino, manipulator robotyczny Braccio TinkerKit i ramię robota Dobot Magician wykorzystywane w ramach przedmiotów Mikrokontrolery i układy programowalne oraz Podstawy robotyki;
 • w ramach dostosowywania struktury Uczelni do przepisów Ustawy 2.0 będzie przeprowadzona reorganizacja pracy Biura Karier mająca na celu poprawę jego funkcjonowania. Zmiany te nastąpią od nowego roku akademickiego wraz z przyjęciem nowej struktury Uczelni i w dniu 28 czerwca Prezydium PKA podjęło uchwałę nr 397/2019 w sprawie oceny programowej na kierunku Elektrotechnika. Wszystkie 8 kryteriów oceniono pozytywnie i uznano, że spełnione są w pełni. 
 1. Przedłożenie Dziekanowi, Radzie Wydziału informacji dotyczącej oceny efektów kształcenia na Wydziale Politechnicznym

Niniejsze sprawozdanie zawiera równocześnie ocenę osiągania efektów kształcenia na Wydziale i zostanie przekazane Dziekanowi.

 1. Analiza wdrażania systemu przechowywania prac etapowych i końcowych

Wprowadzono zmiany w systemie przechowywania prac etapowych i końcowych ustalając, że mają być przechowywane w Katedrze w której prowadzony jest kierunek studiów a osobą odpowiedzialną za ich przechowywanie jest nauczyciel akademicki. Równocześnie uproszczono procedurę weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia na Wydziale Politechnicznym PWSZ.

Zespół rekomenduje:

 • przypominanie prowadzącym o takim obowiązku i nadzór nad realizacją procedury przez kierowników

 II.   Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi podstawowych

Z monitoringu karier absolwentów wynika, że zdecydowana większość absolwentów Wydziału Politechnicznego znajduje pracę w swoim zawodzie i są w miarę usatysfakcjonowani otrzymywanym uposażeniem. Z analizy spotkań z interesariuszami zewnętrznymi wynika, że są oni skłonni w większym stopniu zaangażować się w proces dostosowywania programów kształcenia do wymagań rynku. Równocześnie można stwierdzić, że są zadowoleni z poziomu umiejętności prezentowanych przez studentów na praktykach i dobrze oceniają programy kształcenia jak i osiąganie założonych efektów kształcenia.

Zespół rekomenduje: okresowe prowadzenie ankiet wśród pracodawców.

Podobne wnioski wypływają z wielu rozmów i spotkań prowadzonych na różnych poziomach Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi – w ich ocenie studenci kierunków politechnicznych charakteryzują się niezbędnymi umiejętnościami i są oczekiwanymi pracownikami.

Zespół rekomenduje: bieżącą aktualizację procesów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy.

Poważnym argumentem wskazującym na osiąganie założonych efektów kształcenia jest udział przedsiębiorstw w uruchomieniu i prowadzeniu na Wydziale Politechnicznym PWSZ studiów dualnych dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, który doprowadził do tego, że opracowano regulamin i zasady i program tych studiów, uzyskano finansowanie w ramach konkursu  prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci biorący udział w projekcie pozytywnie oceniają tą formą studiów.

W katedrach prowadzono hospitacje zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem. Wyniki wskazują na dobre przygotowanie prowadzących do zajęć i wysoką jakość kształcenia. Z analizy protokołów wynika, że kolejny raz niektórzy z prowadzących zgłaszają uwagi o słabym przygotowaniu studentów na wcześniejszych etapach kształcenia, utrudniających osiąganie założonych efektów kształcenia. Również problematyczne jest przeprowadzenie bardziej zaawansowanego testu ze względu, że jest to nowością dla studentów.

Oceniono pracę kadry dydaktycznej poprzez wypełnienie przez studentów anonimowej elektronicznej ankiety. Dla kierunku Budownictwo stwierdzono dwa wyniki dla jednego prowadzącego znacząco odbiegające od średniej. Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn stwierdzono dla pięciu prowadzących jedenaście ocen znacząco dobiegających od średniej. Dla pozostałych kierunków nie stwierdzono znaczących odstępstw do średnich wyników. Niestety nadal problematyczny jest poziom wypełniania ankiet i w związku z tym ich wiarygodność i przydatność.

Zespół rekomenduje: prowadzenie ankiety zgodnie z systemem stosowanym na kierunku Informatyka.

 III.      Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi wspomagających

W katedrach dokonano weryfikacji prawidłowości przyznawania punktów ECTS i poprawności oceniania studentów.

Zespół rekomenduje: kontynuowanie działania w kierunku wypracowania efektywniejszych form weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia zarówno końcowych jak i w  pracach etapowych.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia skupiał się w tym zakresie na stronie formalnej zasad przyznawania punktów ECTS. Generalnie powtarza się słaba zależność między rzeczywistym nakładem pracy studenta, a ilością przyznanych punktów, niestety wydaje się to sprawą nie do końca rozwiązywalną w funkcjonującym systemie, ze względu na obowiązujące zasady i ilości punktów określone w przepisach i programach.

Mając na uwadze wnioski z poprzednich lat wprowadzono pilotażowo na kierunkach Budownictwo i Elektrotechnika protokoły z weryfikacji efektów kształcenia w pracach etapowych i końcowych (zarówno zaliczeń jak i egzaminów).

Zespół rekomenduje: konieczność doprecyzowania tychże protokołów i być może przeniesienia ich w obszar rozwiązań sieciowych uwzględniających automatyczne pozyskiwanie danych z systemu USOS w celu zmniejszania obciążenia czasowego i nakładu pracy na ich wypełnienie.

Niska zwrotność protokołów nie pozwala równocześnie na wyciąganie jednoznacznych wniosków.

Zespół rekomenduje: ciągłe doskonalenie tego narzędzia i wprowadzenie go dla wszystkich  kierunków na Wydziale Politechnicznym, przy równoczesnym wyczerpującym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie.

Zespół rekomenduje: kolejny raz konieczność doprecyzowania kryteriów opisowych dla stosowanej skali ocen, ze względu na jej obecną szeroką interpretację.

Na Wydziale Politechnicznym funkcjonują procedury dotyczące weryfikacji procesu dyplomowania, w tym prac dyplomowych oraz poprawy jakości tych prac, rzetelności ich oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Sprecyzowane jasno są tam wymogi dotyczące pracy dyplomowej, procedury antyplagiatowej, realizacji obrony i egzaminu dyplomowego. Można stwierdzić, że są one wystarczające, szczególnie w kontekście pozytywnej oceny z akredytacji kierunku Elektrotechnika.

Zespół rekomenduje: pełne wdrożenie tej procedury z równoczesnym monitorowaniem jej rzetelnego przestrzegania i okresowym dopasowaniu do zmieniających się wymagań otoczenia.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedur dyplomowania i ich stosowania. Duży nacisk położony jest na przestrzeganie opisanych zasad, co eliminuje większość niedociągnięć.

Zespół rekomenduje: nadzór nad rzetelnością wykonywanych przez promotora i recenzenta opinii na temat ocenianej pracy, które niekiedy są zbyt zdawkowe i nie w pełni uzasadniają postawioną ocenę.

Procedura antyplagiatowa jest stosowana w 100% i nie stwierdzono prac, które by tego testu nie przeszły. Pozostaje tylko kwestia jakości tematów i ich realizacji, które niekiedy budzą pewne wątpliwości.

Zespół rekomenduje: zwiększenie w tym zakresie nadzoru w katedrach, co jest w kompetencji kierowników Katedr.

Wnioski, rekomendacje i zalecenia w zakresie doskonalenia procesu kształcenia

Podstawowy wniosek wynikający z niniejszego sprawozdania można sformułować w postaci stwierdzenia, że:

 • na Wydziale Politechnicznym zakładane efekty kształcenia są osiągane przez studentów wszystkich kierunków studiów w zadowalającym stopniu..

Szczegółowe rekomendacje przedstawiono w poprzednich punktach, a najważniejsze z nich przytoczono poniżej:

 • należy zacieśnić współpracę z Biurem Karier, monitorującym losy absolwentów pod kątem doskonalenia programów studiów i procesu dydaktycznego celem dopasowania ich do zmieniających się potrzeb rynku;
 • należy wdrożyć przeprowadzanie ankiet studenckich i opracowywanie ich wyników wzorując się na kierunku informatyka;
 • konieczne jest okresowe przypominanie pracownikom o ciążących na nich obowiązkach w szczególności w zakresie dokumentowania prac etapowych i końcowych, weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia, aktualizacji kart przedmiotów, a także angażować w większym stopniu w działania promocyjne, organizacyjne i dydaktyczne;
 • należy wdrożyć protokoły weryfikacji efektów kształcenia, z ewentualnym uwzględnieniem możliwości przeniesienia ich na poziom rozwiązań sieciowych.

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – dr inż. Piotr Czarnywojtek